הציפיות הא-פורמליות-הסמויות כמרכיב מרכזי בכניסת מנהלים חדשים לתפקידם

בלוגים של חברי הקהילה
Published
on
September 11, 2021
| 882 views
| 1 follower
 
882
1
 
משקלן של הציפיות האפורמליות שלעיתים גם נסתרות ממנהל או נבחר חדש הן קריטיות להצלחתו. הן לא בהכרח תואמות את הציפיות הפורמליות הנאמרות. לכן חשוב להתייחס להן בתהליכי הכשרה, הדרכה ופתוח מנהלים ונבחרים.

    Viewed 881 times