Downloadthis file

בדרך לרפואה שלמה

Form Signatures
Steal Reservation Form

Are you sure you want to steal this reservation?

Form Signatures
Steal Reservation Form

Ask $reserveUser.Name to give up this document reservation.

Form Signatures
Steal Reservation Form

Releasing your document reservation will allow others to edit this document.

בדרך לרפואה שלמה
 

0 Comments

  • 460 views
  • 0 previews
  • 4 versions
  • 0 comments
  • 1 follower
     
Description:

ד"ר איוה חגי-ניב וד"ר אמתי ניב


בגלל בריאות לקויה נאלצתי לאחרונה להקדיש חלק משמעותי מזמני למפגש עם רופאים ומוסדותיהם. למדתי להעריך את מעלותיהם הרבות של ה'מלאכים בלבן' כמו גם את הישגיה ותחלואיה של המערכת בה הם פועלים. בהכשרתי אני מומחה לניהול של מערכות ארגוניות מורכבות. במשך ארבעה עשורים אני חוקר, מלמד ויועץ בתחום המרתק הזה. הפרקטיקה שלי כוללת, בדרך כלל, התבוננות ואבחון האופן שבו משתלבים זה בזה האסטרטגיה של המערכת הארגונית )באיזו סביבה היא פועלת? לאן היא חותרת ובאיזה אופן היא מנהלת

את ההתקדמות הזו?(, המבנה שלה )איך מתחלקת העבודה בין כל אלה המשתדלים לגרום לתוצאות הרצויות?( וההתנהגות של המרכיבים אותה )מי הם העושים במלאכה? מה מניע אותם? מהם הערכים וכללי המשחק מהמכתיבים את התנהגותם?(. כאשר קיימת הלימה בין המרכיבים אנו מניחים "בריאות". כאשר מרכיבים 'אינם מתיישבים' זה עם זה אנחנו מניחים שנדרשת התערבות על מנת ליצור הלימה מחדש.

כ'צופה משתתף' מיומן אני מזהה פערים בין ה"אסטרטגיה" של מערכת הרפואה הקונבנציונלית (הסביבה בה היא פועלת, התרומה שלה לסביבה והדרך שבה מתקדם הידע הרפואי) לבין ה"מבנה" שנוצר כתוצאה מהאסטרטגיה הזו (בעיקר – דיפרנציאציה מעמיקה) לבין "ההתנהגות" (ערכים ונורמות המקשות על ערכי שינוים מתבקשים). הפער הזה מעלה שתי שאלות עקרוניות על סדר יומה של הרפואה הקונבנציונאלית. התשובות תקבענה את מהותה ודמותה של הרפואה המודרנית.

Avg. Rating:
Updated By:
גלית גנאור Galit Ganor
 
December 26, 2018
Posted By:
גלית גנאור Galit Ganor
 
December 26, 2018
Size:
310.8 KB
Versions:
v.4
Type:
Adobe Acrobat

Folder Contents 67

-- show previous (2) --

-- show next (54) --

Viewed 460 times