Downloadthis file

ללמד דובים לרקוד: למידה ארגונית וניהול הידע בביורוקרטיה ממשלתית

פיתוח ארגוני
Last Updated:
December 19, 2018
by
| Version: 4
| 1,010 views
| 1 follower
 
Last Updated:
December 19, 2018
by
| Version: 4
1,010
1
 
ד"ר אמתי ניב, ד"ר איוה חגי-ניב, קותי צבע
ברור לגמרי שארגונים בירוקראטיים הנהנים מעמדת מונופול בסקטור הציבורי אינם צריכים או רוצים להשקיע את הזמן והמאמץ הדרושים על מנת ללמוד מתוך מה שהם עושים ולשפר את תפקודם. מארגון הפועל בסביבה תחרותית נדרש, כל הזמן, לסגור את הפער בין התנהגותו בהווה לבין מה שדורשות ממנו הנסיבות המשתנות. בזמן שהוא צריך ללמוד ולהפעיל כלים ותכניות חדשים לבקרים מול סביבה מאיימת, פועלים ארגונים בירוקראטיים מתוך בטחון יחסי ש'מה שהיה הוא מה שיהיה'. עד שמשתנים התנאים גם עבורם, נמוג המונופול וצריך ללמוד להשתנות במהירות. דוגמאות מוכרות הן רשות הדואר, בתי החולים או סניפי הבנקים. מרבית הארגונים מתקשים לעשות את השינוי (זאת אומרת, ללמוד להשתנות) בהיקף ובקצב הנדרשים. את המחירים הכבדים משלמים כולם.

האם אפשר אחרת?
Form Signatures
Steal Reservation Form

Are you sure you want to steal this reservation?

Form Signatures
Steal Reservation Form

Ask $reserveUser.Name to give up this document reservation.

Form Signatures
Steal Reservation Form
 

Viewed 1,011 times