Downloadthis file

בית הספר כמערכת ארגונית-עסקית

פיתוח ארגוני
Last Updated:
December 26, 2018
by
| Version: 4
| 2,055 views
| 1 follower
 
הורים מתערבים במהלך כל שלבי החינוך הפורמאלי של ילדיהם. אחת הדרכים הרווחות ביותר היא מפגשי מורים-הורים היזומים ע"י אחד משני הצדדים או באמצעות "ימי ההורים" שהתמסדו
במערכת החינוך.

מה הוא עיקר תכליתם של המפגשים הללו? האם הוא טבוע רק בתפוקותיהם הממשיות עבור המורים או ההורים?

היש כאן פונקציות טקסיות שנועדו לשמש את בית הספר , כארגון, למטרת הצהרה מחודשת בדבר שותפות היעדים, האידיאולוגיות ואישוש הסטאטוסים והתפקידים של המורים וההורים?

המאמר המתמקד בתיאור התהליכים בבתי הספר, עשוי לשמש כמקור בלתי נדלה של תובנות מרתקות: למנהלים בארגונים וליועצים העובדים עם ארגונים הפועלים בקהילה (מלכ"רים) , ארגונים עסקיים המתחילים לעשות גם למען הקהילה בה הם פועלים, ארגונים המפעילים (גם) מתנדבים, וארגונים הנפתחים למעורבות/שותפות הקהילה.
מאת ד"ר אסתר אשכנזי
Form Signatures
Steal Reservation Form

Are you sure you want to steal this reservation?

Form Signatures
Steal Reservation Form

Ask $reserveUser.Name to give up this document reservation.

Form Signatures
Steal Reservation Form

Releasing your document reservation will allow others to edit this document.

בית הספר כמערכת ארגונית-עסקית
 

    Viewed 2,056 times