Downloadthis file

הגישה הדואלית בארגונים

פיתוח ארגוני
Last Updated:
January 9, 2019
by
| Version: 3
| 1,027 views
| 1 follower
 
Last Updated:
January 9, 2019
by
| Version: 3
1,027
1
 
מאת מיכל זיגלמן. מיכל בנתה בכנס את ה'שדה הדיאלוגי'. פעילויות ייחודיות שהתרחשו במקביל לסדנאות והמושבים והדגימו, הלכה למעשה, את נקודת המבט הדיאלוגית.
במאמרה מתארת מיכל את 2 הפנים של המבט הדואלי, את הפן הקונקרטי ואת הפן האנרגטי, המתהווה והמופשט. ההכרה והתייחסות ל-2 האיכויות גם יחד יכולה לתת את המענה השלם להסתכלות על ארגונים . הכותבת מספקת לקוראים הנחיות ליישום השיטה ומפרטת את התועלות ליועץ, למנהל ולארגון.
Form Signatures
Steal Reservation Form

Are you sure you want to steal this reservation?

Form Signatures
Steal Reservation Form

Ask $reserveUser.Name to give up this document reservation.

Form Signatures
Steal Reservation Form

Releasing your document reservation will allow others to edit this document.

הגישה הדואלית בארגונים
 

    Viewed 1,028 times