Downloadthis file

בדרך לרפואה שלמה

פיתוח ארגוני
Last Updated:
December 26, 2018
by
| Version: 4
| 772 views
| 1 follower
 
ד"ר איוה חגי-ניב וד"ר אמתי ניב


בגלל בריאות לקויה נאלצתי לאחרונה להקדיש חלק משמעותי מזמני למפגש עם רופאים ומוסדותיהם. למדתי להעריך את מעלותיהם הרבות של ה'מלאכים בלבן' כמו גם את הישגיה ותחלואיה של המערכת בה הם פועלים. בהכשרתי אני מומחה לניהול של מערכות ארגוניות מורכבות. במשך ארבעה עשורים אני חוקר, מלמד ויועץ בתחום המרתק הזה. הפרקטיקה שלי כוללת, בדרך כלל, התבוננות ואבחון האופן שבו משתלבים זה בזה האסטרטגיה של המערכת הארגונית )באיזו סביבה היא פועלת? לאן היא חותרת ובאיזה אופן היא מנהלת

את ההתקדמות הזו?(, המבנה שלה )איך מתחלקת העבודה בין כל אלה המשתדלים לגרום לתוצאות הרצויות?( וההתנהגות של המרכיבים אותה )מי הם העושים במלאכה? מה מניע אותם? מהם הערכים וכללי המשחק מהמכתיבים את התנהגותם?(. כאשר קיימת הלימה בין המרכיבים אנו מניחים "בריאות". כאשר מרכיבים 'אינם מתיישבים' זה עם זה אנחנו מניחים שנדרשת התערבות על מנת ליצור הלימה מחדש.

כ'צופה משתתף' מיומן אני מזהה פערים בין ה"אסטרטגיה" של מערכת הרפואה הקונבנציונלית (הסביבה בה היא פועלת, התרומה שלה לסביבה והדרך שבה מתקדם הידע הרפואי) לבין ה"מבנה" שנוצר כתוצאה מהאסטרטגיה הזו (בעיקר – דיפרנציאציה מעמיקה) לבין "ההתנהגות" (ערכים ונורמות המקשות על ערכי שינוים מתבקשים). הפער הזה מעלה שתי שאלות עקרוניות על סדר יומה של הרפואה הקונבנציונאלית. התשובות תקבענה את מהותה ודמותה של הרפואה המודרנית.
Form Signatures
Steal Reservation Form

Are you sure you want to steal this reservation?

Form Signatures
Steal Reservation Form

Ask $reserveUser.Name to give up this document reservation.

Form Signatures
Steal Reservation Form

Releasing your document reservation will allow others to edit this document.

בדרך לרפואה שלמה

Preview not available. Please download.

Download (310.8 KB)

Sorry, a preview of this item could not be generated. The cause may be related to one of the following reasons:

  • The file uploaded is an unsupported file format.
  • The file may be corrupted.
  • The file may be password protected.
  • The file may require pop-up messaging.
Download
 

Viewed 773 times