Newsfeed

A consolidated view of all your news and updates channels

מוזמנים להגיש הצעות לכנס - מועד אחרון להגשת הצעות 5.6.23

הרפורמה המשפטית היא משמעותית ובעלת השלכות רוחב כמעט על כל תחום מחיינו: כלכלי, חברתי, משפטי, תרבותי, וביטחוני. היא מחייבת הכנה קפדנית, זמן להסברה, לדיאלוג רחב ולהטמעה. הרפורמה שמתבצעת לא למדה מאומה מרפורמות אחרות קטנות יותר שכשלו בישראל.

מתגבשת כעת קבוצת חברי.ות פ.א.י המעוניינים.ות לקדם קשרים עם ארגון
העצמאיים להב - בו אנחנו חברים

אד שיין איננו - כמה מילות הערכה לאדגר שיין ולתרומתו לפיתוח הארגוני

ביוזמתם של 3 חברי פ.א.י: אפרת גרינברג, לולה רוקני ואבי בורגר, יועצים שרשומים במאגר היועצים של נציבות המדינה, שנתקלו בלא מעט קשיים בהתנהלות עם מכרז זה, פנו היו"רים המשותפים של העמותה לחשב הכללי.

חברי פ.א.י כחברים בלהב נהנה מ - 6.5% הנחה ברכישת תו הזהב

מחזור 2 של התכנית להצמחת יועצים ארגוניים בתחילת דרכם יוצאת לדרך!

Load More

My Spaces

Quick access to all departments, project teams and clubs

You’re not a member of any spaces yet.

My Bookmarks

Personal and Community Bookmarks