עדכון הקוד האתי של היועצים הארגוניים בישראל2021

על הקהילה
Last Updated:
November 11, 2021
by
| Version: 1
| 593 views
| 1 follower
 
Last Updated:
November 11, 2021
by
| Version: 1
593
1
 

Attachments

קוד אתי יועצים ארגוניים בישראל.pdf
קוד אתי מקוצר של היועצים הארגוניים.pdf

    Viewed 593 times