אתיקה

מבוא

המטרה הכוללת של ייעוץ ארגוני הינה לאפשר תהליכים של פיתוח ארגוני, ולספק ללקוחות הזדמנות לשפר את אפקטיביות הארגון והניהול, כולל תהליכי שינוי וצמיחה ארגונית, התערבות במצבי משבר ועוד. קשרי הייעוץ ישתנו בהתאם לצורכי הלקוח, ולגבולות המקצוע והיועץ. המחויבות שלנו כלפי הלקוח היא לבנות התערבות מעצימה בהתאם לצורכי הלקוח, תחומי המקצוע וערכי הקוד האתי. הקוד מפורסם באתר האיגוד.

המונח "ייעוץ ארגוני" כולל עבודה עם פרטים או קבוצות של אנשים, יחידות ארגוניות וארגונים שלמים, אליהם מתייחסים כאל "לקוחות".

מטרת "הקוד האתי של היועצים לפיתוח ארגוני בישראל" הוא לבסס ולקיים סטנדרטים מקצועיים ואתיים ליועצים, ביחס לממשקי הפעילות ביניהם לבין הלקוח, למול עמיתיהם למקצוע, החברות המעסיקות יועצים וכן מול פ.א.י, כגוף מאגד. זאת, באמצעות הגדרת ערכים וכללי פעולה אשר ישמשו מסגרת להתנהגות מקצועית ואתית הולמת ובכך יקדמו את תחום הפיתוח הארגוני בארץ בכלל ואת כל אחד מהיועצים בפרט.

הקוד האתי הראשון שגובש בשנת 1987 על ידי מייסדי איפ"א, עודכן בשנים 2005 ו 2010- , וכעת יוצאת מהדורת 2021 על ידי פ.א.י. עדכון הקוד נועד לענות לצרכים המשתנים של המקצוע, של היועצים ושל הלקוחות, מתוך מחויבות להעריך את תקפותו של הקוד מעת לעת.

חברי פ.א.י מסכימים לקוד זה, המגדיר את מחויבותם למקצוע וללקוחות, ואת היחסים עם עמיתים ופ.א.י. לפיכך, הם נושאים באחריות להפנים את הקוד האתי ונדרשים לנאמנות לכללים המוגדרים בו.

הבסיס הערכי שהעמותה פועלת על - פיו:
 1. איכות, עדכניות ורלוונטיות  
     מייצרים ערך משמעותי בעיסוקים, סוגיות ותכנים רלוונטיים בעיתוי ובהמלצות המתאימים.
2. גיוון והכלה (Diversity & Inclusion)
     ראיית הרשת כקהילה מגוונת ומכילה הפתוחה לכל מי שמסייע לארגונים בהתאמה לשינויים בסביבתם הפנימית והחיצונית.
 3. קיומיות וצמיחה
      אוריינטציה עסקית של הקהילה ושל הארגונים להם היא מסייעת.
 4. שיח רב תחומי קשוב ומכבד
     שיח פתוח, מרחיב, מעורר ומאפשר שהייה, הרהור וערעור.
 

במידה ויש חשש כי חבר פ.א.י פעל שלא בהתאם לקוד האתי, ניתן לפנות לוועדת האתיקה על מנת לדון באירוע. ניתן לפנות ליו"ר הוועדה בדואר אלקטרוני ethics@ippa.org.il או לפנות ישירות לאחד מחברי הוועדה.

מומלץ כי כל יועץ יגיש ללקוחותיו, ולאלה שעובדים איתו, את הקוד האתי של פ.א.י עם תחילת ההתקשרות עמו, על מנת להבהיר את המסגרת הצפויה של הפעילות. לשם כך יצרנו מהדורה מקוצרת.

מטעמי נוחות הקוד נוסח בלשון זכר וכוונת הכתוב היא לשני המינים גם יחד, ונעשה שימוש במונח "יועץ" במובן של יועץ ארגוני ויועץ לפיתוח ארגוני.


ערכים מרכזיים בסביבת העבודה של היועץ

כבוד האדם

• היועץ חייב לפעול בדרכים שיקדמו את הלקוח, וכיבוד יכולתו לקבל החלטות ולהשתנות, לאור אמונותיו,  ערכיו וצרכיו.

• יועץ חייב לקבוע, טרם תחילת התהליך, את גבולות הקשר הייעוצי האפקטיבי המקדם את טובת הלקוח, ובאחריותו לשמור לאורך התהליך על גבולות אלו. 

• יועץ לא ייצור קשרי תלות בקרב הלקוחות ולא ינצל לקוחות באופן כספי, מיני, רגשי או בכל אופן אחר. 

 

אמון 

• עבודת הייעוץ מבוססת בין השאר על האמון בין הלקוח ליועץ. שמירה על סודיות הלקוח הינה מרכיב משמעותי בבניית אמון זה.

דיסקרטיות

• יועץ יקפיד על שמירת סודיות המידע המתקבל מלקוחות שונים בתוך הארגון בהתאם לחוזה ולמטרת העבודה.

יושר

• יועץ יהיה כן וישר בהצגת מומחיותו ומיומנותו בעת פרסום עצמי או בהופעה פומבית, ויימנע מכל מצג שווא.  השימוש בתואר אקדמי יעשה רק אם הוא מוכר בישראל על ידי הגופים המוסמכים להכרה בתארים אקדמיים.

יושרה

• יועץ ארגוני חייב לעבוד בתוך גבולות הכשרתו והסמכתו. במידה והוא מזהה צורך בייעוץ מתחום מקצועי והכשרה אחרים, עליו לידע על כך את הלקוח מידית.

מקצועיות 

• היועץ יפעל לאור ידע נרכש וכישורים מקצועיים מתוך הבנה של מגבלות הידע והכרה בגבולות המיומנות האישית תוך לקיחת אחריות לפעילות.

• ליועץ צריכה להיות יכולת מקצועית ואתית והוא אחראי לפיתוחה על ידי השתלמויות, היוועצות עם עמיתים, הדרכות וכו'.

שקיפות

• העבודה בארגונים יוצרת מצבים של ריבוי לקוחות ונועצים ועבודה מול בעלי עניין מגוונים. היועץ ידאג לקיים תאום ציפיות דינאמי ושקיפות בעבודתו מול הגורמים הרלוונטיים בהתאם להתפתחות העבודה. 

• יועץ ימנע מניגוד עניינים מול לקוחות. חובתו של היועץ להבהיר ללקוחות על ניגודי עניינים צפויים ואפשריים ולפעול בשקיפות ובשותפות מול הלקוחות על מנת להבהיר את המצב.

אחריות כלפי עמיתים

• יועץ לא יתנהג באופן שיערער את אמון הציבור במקצוע הייעוץ, ובעבודתם של יועצים אחרים.

• ‏‏בכל עניין מקצועי, יגלה היועץ יחס קולגיאלי כלפי עמיתיו למקצוע.

• ‏יועץ לא יקבל, ביודעין, עניין שהוא בטיפולו של יועץ ארגוני אחר, אלא אם הלקוח סיכם וסיים את התהליך עם היועץ האחר. נודע לחבר פ.א.י כי העניין בטיפולו של יועץ ארגוני אחר, רק לאחר שהתחיל בייעוץ, ייזום סיכום וסיום מוסדר של התהליך הקודם.


ערכים אלו תקפים בסביבות הפעילות השונות של היועץ הארגוני:
יועץ עם נועצים וארגונים
יועץ עם קהילת היועצים
יועץ עם פ.א.י


להורדת הקובץ המלא של קוד האתי 

להורדת הקוד האתי המקוצר

לאתיקה בזוםלקריאת הקוד האתי המלא בפורמט PDFלקריאת הקוד האתי המקוצר בפורמט PDF
Viewed 7,825 times