אתיקה

מבוא

המטרה הכוללת של ייעוץ ארגוני הינה לאפשר תהליכים של פיתוח ארגוני, ולספק ללקוחות הזדמנות לשפר את אפקטיביות הארגון והניהול, כולל תהליכי שינוי וצמיחה ארגונית, התערבות במצבי משבר ועוד. קשרי הייעוץ ישתנו בהתאם לצורכי הלקוח, ולגבולות המקצוע והיועץ. המחויבות שלנו כלפי הלקוח היא לבנות התערבות מעצימה בהתאם לצורכי הלקוח, תחומי המקצוע וערכי הקוד האתי. הקוד מפורסם באתר האיגוד.

המונח "ייעוץ ארגוני" כולל עבודה עם פרטים או קבוצות של אנשים, יחידות ארגוניות וארגונים שלמים, אליהם מתייחסים כאל "לקוחות".

מטרת "הקוד האתי של היועצים לפיתוח ארגוני בישראל" הוא לבסס ולקיים סטנדרטים מקצועיים ואתיים ליועצים, ביחס לממשקי הפעילות ביניהם לבין הלקוח, למול עמיתיהם למקצוע, החברות המעסיקות יועצים וכן מול פ.א.י, כגוף מאגד. זאת, באמצעות הגדרת ערכים וכללי פעולה אשר ישמשו מסגרת להתנהגות מקצועית ואתית הולמת ובכך יקדמו את תחום הפיתוח הארגוני בארץ בכלל ואת כל אחד מהיועצים בפרט.

הקוד האתי הראשון שגובש בשנת 1987 על ידי מייסדי איפ"א, עודכן בשנים 2005 ו- 2010 , וכעת יוצאת מהדורת 2021 על ידי פ.א.י. עדכון הקוד נועד לענות לצרכים המשתנים של המקצוע, של היועצים ושל הלקוחות, מתוך מחויבות להעריך את תקפותו של הקוד מעת לעת.

חברי פ.א.י מסכימים לקוד זה, המגדיר את מחויבותם למקצוע וללקוחות, ואת היחסים עם עמיתים ופ.א.י. לפיכך, הם נושאים באחריות להפנים את הקוד האתי ונדרשים לנאמנות לכללים המוגדרים בו.

הבסיס הערכי שהעמותה פועלת על - פיו:
1. איכות, עדכניות ורלוונטיות 
     מייצרים ערך משמעותי בעיסוקים, סוגיות ותכנים רלוונטיים בעיתוי ובהמלצות המתאימים.
2. גיוון והכלה (Diversity & Inclusion)
     ראיית הרשת כקהילה מגוונת ומכילה הפתוחה לכל מי שמסייע לארגונים בהתאמה לשינויים בסביבתם הפנימית והחיצונית.
3. קיומיות וצמיחה
      אוריינטציה עסקית של הקהילה ושל הארגונים להם היא מסייעת.
4. שיח רב תחומי קשוב ומכבד
     שיח פתוח, מרחיב, מעורר ומאפשר שהייה, הרהור וערעור.
 

במידה ויש חשש כי חבר פ.א.י פעל שלא בהתאם לקוד האתי, ניתן לפנות לוועדת האתיקה על מנת לדון באירוע. ניתן לפנות ליו"ר הוועדה בדואר אלקטרוני ethics@ippa.org.il או לפנות ישירות לאחד מחברי הוועדה.

מומלץ כי כל יועץ יגיש ללקוחותיו, ולאלה שעובדים איתו, את הקוד האתי של פ.א.י עם תחילת ההתקשרות עמו, על מנת להבהיר את המסגרת הצפויה של הפעילות. לשם כך יצרנו מהדורה מקוצרת.

מטעמי נוחות הקוד נוסח בלשון זכר וכוונת הכתוב היא לשני המינים גם יחד, ונעשה שימוש במונח "יועץ" במובן של יועץ ארגוני ויועץ לפיתוח ארגוני.


ערכים ועקרונות מנחים  
מקצועיות  - ביצוע עבודה המתבססת על אמות ראויות של ידע, מיומנות מעשית וניסיון מקצועי, מתוך ראייה מערכתית ותוך הכרה בגבולות ההכשרה, הידע  

   והיכולות האישיות.
* למידה ובחינה מתמדת - התמקצעות מתמדת, התחדשות ושכלול מתמיד של ידע, כלים ומיומנויות מקצועיות דרך חקירה פנימית, לקחי ניסיון אישי, למידה 

    דרך קבע מעולם המחקר והמדע ומעמיתים בקהילה. 
מיקוד בצרכי מערכת הלקוח וטובתו - שימת מערכת הלקוח על רבדיה המורכבים והאנשים המעורבים בה בראש סולם העדיפות, ופעולה איתה כמערכת 

   מתפתחת, לומדת, שותפה ומעורבת בעיצוב דרכה.  
אחריות מקצועית - ביצוע התערבות מקצועית רק במצבים בהם ניתן לסמן את ערך ותרומת ההתערבות, ולקיחת אחריות על עיצוב תהליכים ותוצרי העבודה 

    המקצועית. הימנעות מגרימת נזק למערכת הלקוח.
* יושר ויושרה - פעולה מתוך כנות והגינות, באופן מעורר אמון.  מחד - תוך נאמנות למערכת הלקוח, ומאידך - שמירה על קול עצמאי ויושרה מקצועית. הקפדה 

   על עמידה בהתחייבויות ועל אמינות המידע הנמסר.
ערנות לצרכים מנוגדים ולניגודי עניינים - ניתוח מתמיד של שיקולים ומניעים אישיים של היועץ ושל לקוחותיו. זיהוי כנה של ערכים או צרכים מנוגדים, תוך 

    הימנעות מניגוד אינטרסים אמיתי או נתפס.
סודיות ודיסקרטיות - כיבוד סודיות וחסיון המידע הרגיש אליו חשופים בעבודה, הקפדה על זהירות וחיסיון בשימוש במידע, ושמירה על צנעת הפרט.
קידום משותף של תהליכי למידה והתפתחות של קהילת היועצים - שילוב מיטבי של יכולות מקצועיות, אישיות וארגוניות בין יועצים כציר מוביל מרכזי, ואמונה 

   בערך המוסף הגלום בקיום שיתופי פעולה  ולמידה הדדיים בין אנשים, או במסגרות קבוצתיות.
קולגיאליות וכבוד הדדי ­- עבודה מתוך כבוד הדדי וסולידריות מקצועית לאנשי הקהילה העובדים מתוך תפיסות ופרקטיקות שונות.
 

ערכים אלו תקפים בסביבות הפעילות השונות של היועץ הארגוני:
יועץ עם נועצים וארגונים
יועץ עם קהילת היועצים
יועץ עם פ.א.י


להורדת הקובץ המלא של קוד האתי 

להורדת הקוד האתי המקוצר

לאתיקה בזוםלקריאת הקוד האתי המלא בפורמט PDFלקריאת הקוד האתי המקוצר בפורמט PDF
Viewed 8,783 times